Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

KÍNH BÁO
TRANG HƯƠNG THỀM MÂY TỪ NAY(14.4.2016) XIN CHUYỂN GIAO CHO GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM PHỤ TRÁCH
BTMT  XIN CẢM ƠN TẤT CẢ BÈ BẠN BỐN PHƯƠNG ĐÃGIAO LƯU CÙNG BTMT TRONG THỜI GIAN QUA
KÍNH
BÁCH TÂM MINH TUỆ
 

3 nhận xét: